KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CENTRECOURT AB (publ)

2010-12-07

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ)
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 december kl. 11.00 i Centrecourt AB:s lokaler på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan om deltagande på stämman:
Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall
dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 december 2010.
dels anmäla sitt deltagande till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Box 7524, 103 92 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 17.00 torsdagen den 16 december. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör vara inkommen till bolaget senast torsdagen den 16 december 2010 kl. 17.00 enligt sätt som anges ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 december genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Ärenden:
På stämman föreslås följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD:s anförande
7. Beslut om nyemission
Beslut enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna om högst 10 000 000 aktier till kursen 0,10 kr, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kr. Aktierna skall kunna tecknas kontant eller med kvittningsrätt. Teckningstiden skall vara 23 december 2010 ? 31 januari 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Alla aktier har samma rätt till utdelning och medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2010. Skälet till att emissionen görs utan företrädesrätt är att den nyligen avslutade nyemissionen, som beslutades vid extra bolagsstämma 31 augusti 2010, blev övertecknad, och att några personer, som inte är aktieägare, efter emissionens avslutande har visat intresse att teckna aktier i bolaget.
8. Övriga frågor.
9. Avslutande av stämman.

Stockholm i december 2010
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen