KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011

2011-05-04

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ)
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2011 kl. 16.00
i bolagets lokal på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan om deltagande på årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 maj, dels anmäla sitt deltagande till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 16.00 onsdagen den 25 maj. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör vara inkommen till bolaget senast fredagen den 27 maj 2010 kl. 16.00 enligt sätt som anges ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 25 maj genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2010.
8. Beslut
a) om fastställande av resultat och balansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om ändring i bolagsordningen.
14. Årsstämman avslutas.

Förslag till beslut punkt 13 - Beslut om ändringar i bolagsordningen
Styrelsens förslag innebär att nuvarande lydelse av § 9 i bolagsordningen skall ändras i enlighet med följande:

?Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.?.

Styrelsen föreslår också att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till stämma som anges i § 9 i bolagsordningen skall strykas eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen.

Handlingar
Centrecourt AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2010 och revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålles tillgängliga för aktieägarna, två veckor innan stämman på Centrecourt AB:s kontor på Sturegatan 46, 3 tr, Stockholm och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.
Stockholm i maj 2011
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen