KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CENTRECOURT AB (publ.)

2012-05-16

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2012 kl. 16.00 i bolagets lokal på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan om deltagande på årsstämman:
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 juni 2012, dels anmäla sitt deltagande till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 16.00 fredagen den 8 juni 2012. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör vara inkommen till bolaget senast måndagen den 11 juni 2012 kl. 16.00 enligt sätt som anges ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 juni 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning:
1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2011.
8. Beslut
a) om fastställande av resultat och balansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Årsstämman avslutas.

Handlingar:
Centrecourt AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2011 och revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålles tillgängliga för aktieägarna, tre veckor innan stämman på Centrecourt AB:s kontor på Sturegatan 46, 3 tr, Stockholm och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.
Stockholm i maj 2012
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen