KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CENTRECOURT AB (publ)

2012-09-19

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ) org.nr. 556546-8864 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 17.00 i Centrecourt AB:s lokaler på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan om deltagande på stämman:

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 oktober 2012. Dels anmäla sitt deltagande till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 17.00 onsdagen den 17 oktober 2012.

Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör vara inkommen till bolaget senast torsdagen den 18 oktober 2012 kl. 17.00 enligt sätt som anges ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den onsdagen den 17 oktober 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Ärenden:

På stämman föreslås följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
7. Beslut om styrelsens förslag till ändring i bolagsordning gällande aktiekapitalsgränserna.
8. Godkännande av styrelsens, av bolagsstämman villkorade, beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
9. Övriga frågor.
10. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen enligt följande.

§ 4
Föreslagen ny lydelse:
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 784 803,20 kronor och högst 23 139 212,80 kronor.

§ 5
Föreslagen ny lydelse
Antalet aktier skall uppgå till lägst 57 848 032 och högst 231 392 128.

Punkt 8
Styrelsen beslutade den 19 september att, förutsatt godkännande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2012, samt att den extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra kapitalgränserna i bolagsordningen, att öka bolagets aktiekapital med högst 1 928 267,70 kronor genom nyemission av högst 19 282 677 aktier.

Styrelsen bedömer att de större aktieägarna kommer att stödja beslutet vid bolagsstämman.

Skälet till nyemissionen är i huvudsak att ge bolaget möjlighet att delta i kommande emissioner i det delägda bolaget Bropelarens Invest AB, för att där vidareutveckla befintliga investeringar och möjliggöra nya offensiva investeringar.

Investerare kommer att erbjudas att teckna aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna Aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 26 september 2012, för tre per avstämningsdagen innehavda aktier i bolaget ges rätt att teckna en ny aktie.

Teckning av nya aktier skall ske från och med den 28 september till och med den 31 oktober 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen för de nya aktierna har bestämts till 0,14 kronor per aktie.

Betalning för tecknade aktier sker genom samtidig betalning, eller vid teckning utan företräde senast på betal datum som framgår av separat utsänd avräkningsnota. Teckning kan även ske genom kvittning av fordran. Vid full teckning tillförs bolaget 2 699 574,78 kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt i) först till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och ii) därefter till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt. Vid överteckning skall tilldelning enligt i) ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en ägde per avstämningsdagen och eventuell tilldelning enligt ii) ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse av att teckna.

Stockholm i september 2012
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen