INBJUDAN TILL NYEMISSION I CENTRECOURT AB (Publ)

2012-11-07

Aktieägarna och andra intresserade, inbjuds härmed att teckna aktier i enlighet med villkoren i föreliggande Informationsmemorandum. Utrymme kommer sannolikt att finnas för nya aktieägare att teckna.

Styrelsen beslutade den 19 september att, förutsatt godkännande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2012, samt att den extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra kapitalgränserna i bolagsordningen, att öka bolagets aktiekapital med högst 1 928 267,70 kr genom nyemission av högst 19 282 677 aktier. Vid full täckning tillförs bolaget 2,7 MSEK. Styrelsen bedömer att de större aktieägarna kommer att stödja beslutet vid bolagsstämman.

Rätt att teckna Aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 26 september 2012, för tre per avstämningsdagen innehavda aktier i bolaget ges rätt att teckna en ny aktie.

Emissionen riktas även till en krets utanför aktieägarna, vilka kan erbjudas aktier i bolaget om befintliga aktieägare inte fullt ut utnyttjar sitt företräde.

Styrelsen kommer att teckna i emissionen.