VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMAN!

2013-05-11

Utöver VD:s anförande kommer vi på stämman även informera om Centrecourts läge just nu och de nya planer som utarbetats under slutet av 2012 och början av 2013. Under punkten VD:s anförande finns det även traditionsenligt möjlighet att ställa frågor.
Skicka gärna specifika frågor skriftligen till styrelsen senast några dagar före stämman:
Centrecourt AB
Att. Styrelsens Ordförande
Sturegatan 46
114 36 Stockholm

Årsstämma 2013

Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 16.00 i bolagets lokal på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2013 kl. 16.00 i bolagets lokal på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan om deltagande på årsstämman:
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj, dels anmäla sitt deltagande till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 16.00 onsdagen den 22 maj. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör vara inkommen till bolaget senast fredagen den 24 maj 2013 kl. 16.00 enligt sätt som anges ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

Förslag till dagordning:
1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2012.
8. Beslut
a) om fastställande av resultat och balansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Årsstämman avslutas.

Handlingar:
Centrecourt AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2012 och revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna, två veckor innan stämman på Centrecourt AB:s kontor på Sturegatan 46, 3 tr, Stockholm och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2013
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen