STARK RESULTATUTVECKLING I CENTRECOURT AB

2011-09-27

Halvårsrapporten för januari-juni 2011 visar på en stark resultatutveckling. Nya fonden Bropelaren Invest har gjort sina första investeringar och tillströmningen av nya spännande investeringsmöjligheter är god.

Centrecourt AB i siffror, jan-jun 2011:

* Nettoomsättningen uppgick till 2 391 (631) KSEK, en ökning med 1 760 KSEK eller 279 %.

* Rörelseresultatet uppgick till 370 (-482) KSEK, en förbättring med 852 KSEK.

* Resultat efter skatt uppgick till 298 KSEK (-486) KSEK, en förbättring med 784 KSEK.

* Nettomarginalen uppgick till 12 % (-77 %).

* Soliditeten ökade från 43 % till 62 %.

* Disponibla likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 566 (154) KSEK.

* Första två investeringarna genomförda via det delägda intresseföretaget Bropelaren Invest AB.

* Markant ökning av konsult- och kapitalanskaffningsuppdrag.

//
För mer information kontakta VD Thomas Flinck:
0705-16 53 33